Skip to content

Active Directory Integration

Microsoft Active Directory เป็นบริการ Directory ชั้นนำซึ่งให้ความสามารถในการรับรองความถูกต้องและอนุญาตผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายประเภทโดเมนของ Windows เพื่อให้การจัดการผู้ใช้ง่ายขึ้น NAKIVO Backup & Replication จึงเป็นการรวบรวมเข้ากับ Microsoft Active Directory คุณสามารถแมปกลุ่ม Active Directory กับบทบาทผู้ใช้ NAKIVO Backup & Replication ซึ่งจะอนุญาตให้ผู้ใช้โดเมนสามารถเข้าสู่ NAKIVO Backup & Replication ด้วยข้อมูลรับรองโดเมนของพวกเขาด้วยคุณสมบัตินี้คุณสามารถจัดแนวของ NAKIVO Backup & Replication ให้สอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยของบริษัทของคุณ และมอบการเข้าถึงและ NAKIVO Backup & Replication ให้แก่ผู้ดูแลระบบและผู้เยี่ยมชมได้อย่างราบรื่น