Skip to content

Network Acceleration

ไม่ว่าคุณจะเรียกใช้งานการสำรองข้อมูลของ VM และการจำลองในช่วงเวลาทำการหรือส่งการสำรองข้อมูล VM และการจำลองนอกสถานที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต การประหยัดแบนด์วิดท์ของเครือข่ายนั้นเป็นสิ่งสำคัญ NAKIVO Backup & Replication ให้คุณสมบัติ Network Acceleration เพื่อเพิ่มความเร็วในการสำรองข้อมูล VM และงานจำลองข้อมูล, ลดระยะเวลาการสำรองข้อมูล และลดภาระการโหลดเครือข่ายในเวลาเดียวกันด้วยการเปิดใช้งานการเร่งความเร็วเครือข่าย คุณสามารถเพิ่มการสำรองข้อมูล VM การจำลองแบบและความเร็วในการกู้คืนได้ถึง 2 เท่าในเครือข่าย WAN และเครือข่าย LAN ที่ไม่ว่าง

การเร่งความเร็วเครือข่ายทำได้โดยการใช้ Transporters สองตัว Transporter เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่ปกป้องข้อมูล และการกู้คืนข้อมูลทั้งหมด เช่น การสำรองข้อมูล การจำลอง การกู้คืน การเข้ารหัสและอื่น ๆ เพื่อให้การปรับใช้และการกำหนดค่าง่ายขึ้นหนึ่งอินสแตนซ์ของ Transporter จะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติด้วย NAKIVO Backup & Replication

ในการเปิดใช้งานการเร่งความเร็วเครือข่ายคุณเพียงแค่ติดตั้ง Transporter อื่นในพื้นที่หรือนอกสถานที่แล้วเปิดใช้งานการเร่งความเร็วเครือข่ายในงานของคุณเมื่องานถูกดำเนินการ Transporter ต้นทางจะอ่านข้อมูลบีบอัดและปรับให้เหมาะสมแล้วส่งข้อมูลไปยัง Transporter เป้าหมาย

backup-encryption-in-flight

ด้วยการใช้การเร่งความเร็วเครือข่าย คุณสามารถลดปริมาณข้อมูลที่ถ่ายโอนผ่านเครือข่ายซึ่งหมายความว่างานของคุณจะเสร็จเร็วขึ้น