Skip to content

What is new in Nakivo Backup & Replication v10.9

  • by

มีอะไรใหม่ใน Nakivo Backup & Replication v10.9

Nakivo มีการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างไม่หยุดยั้งจริงๆ มีการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ และ ใน version 10.9 ก็เช่นกัน มีของใหม่มาให้เราได้ทดลองใช้อีกแล้ว

  • Bare Metal Recovery : ทำการ restore เครื่องแบบ physical ทั้งตัวไปยังเครื่องใหม่ที่มี hardware เหมือนกันโดยไม่ต้องทำการตั้งค่า OS หรือทำการเปลี่ยนแปลงค่าอะไร
  • Bakup Malware Scan : เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยไปอีกระบดับ ผู้ใช้งานสามารถที่จะทำการ scan backup file ว่ามี ransomware หรือ malware อยู่หรือปล่าวก่อนที่จะทำการ recovery
  • Directo Recovery from Tape : ท่านสามารถทำการ restore VM, Amazon EC2 หรือว่า physical machine ที่สำรองไว้จาก tape โดยตรงไม่ต้องมี repository เพื่อดึงข้อมูลมาพักอีกต่อไป

นอกจากนั้น ใน version 10.9 นี้ยังสนับสนุน vSphere 8.0 Update 1 เรียบร้อยแล้ว และ ท่านยังสามารถติดตั้ง Nakivo บน Debian ได้แล้ว